Toparlanıyoruz

Daha İyi bir Gelecek için #toparlanıyoruz

Koordinasyon Ofisi Anlaşması ve Hükümetin “Fonksiyon Gaspı”

9987

Bilindiği üzere mevcut CTP-DP koalisyon hükümeti, geçtiğimiz yıl Mart ayında (12.03.2014), Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile bir uluslararası antlaşma imzalamıştır. “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Andlaşma” adını taşıyan bu anlaşmayı TC Hükümeti adına ilgili bakan imzalarken, KKTC Hükümeti adına ise Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş imzalamıştır.

Uluslararası anlaşmaların nasıl onaylanıp yürürlüğe gireceği konusundaki düzenleme TC Anayasasında ve KKTC Anayasasında tıpa tıp aynıdır. Aynı maddeyi uygulayan TC Hükümeti, bu anlaşmanın meclis onayından geçmesi gerektiğine karar verip, Türkiye halkının iradesini temsil eden TBMM’nin onayına sunmuş, ve en nihayetinde uygun bulma kanunu ile onaylatmıştır. Diğer taraftan aynı Anayasa maddesini uygulayan KKTC Hükümeti ise, Cumhuriyet Meclisine götürmeye gerek olmadığına hükmederek, adı geçen anlaşmayı tabiri caiz ise, halkın iradesini temsil eden Meclis’ten kaçırmak istemiştir. KKTC Hükümeti bu şekilde hareket ederken, önce 18 Haziran 2014 tarihinde aldığı kararda, anlaşmayı kendisinin onayladığını ve yürürlüğe koyduğunu ifade ediyor; gelen bazı tepkiler üzerine ise 07 Ocak 2015 tarihinde bir başka karar alarak, anlaşmanın uygulanma süresini 1 yıl olarak değiştirdiğini ifade ediyor.

Buraya kadar yaşananlarda sanırım olgusal olarak pek bir ihtilaf yoktur. Şimdi, KKTC Hükümetinin bu icraatlarının aslında ne anlama geldiğine bakalım.

Bilindiği gibi, ülkemizde geçerli olan kuvvetler ayrılığı ilkesi vardır. Buna göre, yasama-yürütme-yargı faaliyetleri birbirinden ayrılmış olup, farklı erkler tarafından yerine getirilir. Bir erk, diğer erklerin görev alanına giren konularda faaliyette bulunamaz. Bu kural, devlet yönetimi için konmuş en esaslı kurallardan birisidir. İşte tam da bu sebepten dolayı, bu kuralın ihlal edildiği durumlara kısaca “fonksiyon gaspı” denir ve yapılan işlemin de çok ağır bir yaptırımı olması beklenir. Hukuk aleminde bir işleme bağlanabilecek en ağır netice, o işlemin yok sayılmasıdır. Yani, böyle bir işlem hatalı olduğu için iptali, değiştirilmesi, geri alınması falan gerekmemekte, çünkü bu işlemler hiç doğmamış sayılmaktadırlar. Ülkemize uygun birkaç örnek vermek gerekirse; Cumhuriyet meclisinin veya Bakanlar Kurulunun, evli bir çiftin boşanmasına karar vermesi; veya bir mahkemenin idari işlem yapması; veya Bakanlar Kurulu’nun kanun yapması, tam anlamıyla fonksiyon gaspı teşkil etmekte ve bu gibi işlemler yok sayılmaktadırlar.

Mevcut KKTC Hükümetinin, onun içindeki Bakanlıkların ve bağlı kurumların, son zamanlarda ciddi artış gösteren hukuka aykırı işlemlerini, kendi hükümet programına itaatsizliğini, yabancı ülkelere karşı teslimiyetçi tavrını bir tarafta tutacak olursak; diğer taraftan adı geçen Koordinasyon Ofisi anlaşmasının onay sürecinde yapılanlar, diğer yapılanlarla kıyaslanamayacak kadar vahimdir. Hükümet burada, Anayasanın çok açık olan bir amir hükmüne rağmen, yetkisinde olmayan şekilde onay işleminde bulunmuştur. Bir hükümet, hukuksuzluklarına, hukuksuzluğun zirve noktası olan fonksiyon gaspını da eklemişse, yani Yasamanın veya Yargının yetkisine tecavüz niteliği taşıyan, yok hükmünde icraatları halkın gözünün içine bakarak yapıyor ise, artık o hükümete karşı halkın çok temkinli davranması gerekmektedir. Zira bir sonraki aşamada, neyi gasp edeceği veya kimin hangi hakkına veya yetkisine tecavüz edeceği tahmin edilemez.

Uğur Çulhaoğlu

(Toparlanıyoruz Gönüllüsü)

Reddediyoruz Platformu’ndan koordinasyon ofisinin açıklmasına karşı açılan davaya destek…

Reddediyoruz Platformu, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve faaliyetlerine ilişkin anlaşma” aleyhine açılan davayı desteklediğini açıkladı. Açıklama şöyle:

Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta 70 sivil toplum örgütü olarak bir araya gelmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında yapılan “Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma”yı reddettiğimizi kamuoyu ile paylaşmıştık. Ülkemizde gençlik, kültür ve spor alanlarında büyük olanaksızlıklar içerisinde çalışmalar yürüten demokratik ve özerk birçok sivil toplum örgütü vardır. Bu örgütlerin gösterdiği çabaların sürekli kılınması için verilecek destek elbette önemlidir. Ancak katkı yapacağı iddia edilen herhangi bir desteğin amacı ve niteliği, Kıbrıslı Türklerin özgür iradesini, ülkeleri üzerinde söz sahibi olma hakkını göz ardı etmemelidir. Devamı

Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nın yargısal denetimi için dava açılması önemli

Toparlanıyoruz Hareketi, Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nın yargısal denetimden geçirilmesi için TDP milletvekili Zeki Çeler, TDP ve BKP bugün Yüksek İdare Mahkemesi’nde açılan dava ile ilgili açıklama yaptı. açıklama şöyle:
“Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nın hangi ihtiyaca karşılık olarak imzalanmak istendiği hakkında hükümetten hiçbir zaman tatmin edici bir açıklama gelmemiştir. Bunun yanında, hükümetin yürürlüğe koymaya çalıştığı bu anlaşma, gençlerin ve engellilerin ihtiyaçlarını saptamak, plan, program ve proje üretmek gibi aslında KKTC hükümetinin uhdesinde olması gereken bazı görevleri Kıbrıs Türk halkının demokratik denetimine tabi olmayan bir başka hükümete, TC hükümetine aktarır durumdadır. Üstelik, Bakanlar Kurulu söz konusu anlaşmayı Anayasa’ya aykırı bir şekilde, Cumhuriyet Meclisi’ni devre dışı bırakarak yürürlüğe koymaya kalkışmıştır.

“Bu kabul edilmez durumu eleştiren bazı açıklamalar yapılmış olsa da, muhalefet yakın zamana kadar genelde hareketsiz kalmıştır. Ancak sivil toplum burada etkin bir muhalefet görevi yapmıştır. Gerek 66 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek gösterdikleri tepki ve sözkonusu anlaşmayı reddetiklerine dair açıklama gerekse Toparlanıyoruz Hareketi’nin yaptığı açıklamalar ve konunu yargı denetiminden geçirilmesi yönünde özellikle tüm milletvekillerine ayrı ayrı iletilen çağrının etkisiyle bir devinim yaratılmıştır. Sonuçta, bu konudaki duyarlılığını ve tepkisini zaten göstermiş olan TDP milletvekili Zeki Çeler ile siyasi partiler olarak TDP ve BKP, yargısal denetim konusunda sivil toplumun arzu ettiği yönde hareket etmiş ve söz konusu anlaşmayı yürürlüğe koymak amacıyla alınmış olan Bakalar Kurulu kararı hakkında bu gün dava açmışlardır. Kendilerine bu girişimlerinden ötürü teşekkür ederiz.”

Koordinasyon Ofisi Anlaşması, Hukuk Devleti ve Sivil Toplumun Rolü

serkan

KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti 12 Mart 2014 tarihinde karşılıklı bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşma “Türkiye Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisi’nin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma” (Koordinasyon Ofisi Anlaşması) olarak anılmaktadır.

Koordinasyon Ofisi Anlaşması, ülkemizde geniş bir kesim tarafından tepkiyle karşılanmış bir uluslararası anlaşmadır. Bu anlaşmanın tepkiyle karşılanmasının başlıca nedenleri olarak, anlaşmanın hangi ihtiyaca karşılık olarak imzalandığının anlaşılamaması, kurulması öngörülen Koordinasyon Ofisi’ne KKTC Hükümeti’nin kendisinin yürütmekle yükümlü olduğu görevlerin verilmesi, bu ofisin devlet içinde gençlik, kültür ve spor alanında çalışacak “paralel yapılar” oluşturacağı düşüncesi ve nihayet Bakanlar Kurulu’nun, Meclis’in onayını almadan Anayasa’ya aykırı bir şekilde, sözkonusu anlaşmayı yürürlüğe koyma girişimi sayılabilir.[1]

Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nın, tartışılması gereken siyasal ve sosyal boyutları yanında, Hükümet tarafından Anayasa’ya aykırı bir şekilde yürürlüğe konulma girişimlerinden ötürü ayrıca hukuksal olarak değerlendirilmesi gereken bir yönü de vardır. Bu makalede Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nın KKTC iç hukukuna dahil edilmesi için KKTC Hükümeti tarafından yapılan hukuki işlemler ve bu işlemler hakkında yargısal denetimin nasıl sağlanabileceği hakkındaki hukuki görüşler tartışılmıştır.

Uluslararası Anlaşmaların KKTC iç hukukunun parçası haline gelmesinin yöntemi nedir?

KKTC Anayasası 90. maddesi bir uluslararası anlaşmanın nasıl yürürlüğe girebileceğini düzenlemektedir. Bu maddeye göre bir uluslararası anlaşmanın yürürlüğe konulabilmesi için iki yöntem vardır.

Birinci yönteme göre, bir uluslararası anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Meclis’in söz konusu anlaşmayı onaylayarak uygun bulması gerekmektedir. Meclis’in bunu yapabilmesi için söz konusu uluslararası anlaşmaya dair bir “uygun bulma yasası” geçirmesi gerekmektedir.

İkinci yöntem ise birtakım koşulların varlığına bağlanmıştır. Bu yöntemde bir uluslararası anlaşma,

  1. a) ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen,
  2. b) süresi bir yılı geçmeyen,
  3. c) devlet maliyesi bakımından yüklenme getirmeyen,
  4. d) Kişi hallerine ve yurttaşların yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmayan bir uluslararası anlaşma olması halinde Meclis onayına sunulmaksızın sadece Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girebilecektir. Böyle anlaşmalar yayımlandıktan sonra bir ay içerisinde Meclis’in bilgisine sunulur.

Koordinasyon Ofisi Anlaşması Yürürlüğe Girmesi İçin Nasıl Bir Girişim Yapılmıştır?

18 Haziran 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu, Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nı onaylamış ve  Anlaşma’nın Resmi Gazete’de yayımlanmasına ve Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine sunulmasına karar vermiştir. 19 Haziran 2014 tarihinde “Koordinasyon Ofisi Anlaşması” Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Görüleceği üzere Bakanlar Kurulu, Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nı Cumhuriyet Meclisi’nin onayına sunmak yerine “Koordinasyon Ofisi Anlaşması”nı kendisi “onaylayarak” Cumhuriyet Meclisi’nin onayına değil bilgisinesunma kararı almıştır.

Oysa Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nın içeriğine bakıldığında, bu anlaşmanın hukuka uygun olarak yürürlüğe girebilmesi için Cumhuriyet Meclisi tarafından geçirilecek bir uygun bulma yasası ile onaylanması gerektiği açıkça ortay çıkmaktadır. Zira Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nın süresi beş yıldır. Buna ilaveten, söz konusu anlaşma ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen bir anlaşma da değildir. Dolayısıyla, Bakanlar Kurulu’nun Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nı Meclis onayına sunmadan yürürlüğe koyma yönünde aldığı karar Anayasa’ya aykırıdır.

Bakanlar Kurulu’nun Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nı Yürürlüğe Koyma Girişiminin Hukuka Aykırı Olduğu Yönünde Yapılan Eleştiriler ve Bakanlar Kurulu’nun Manevrası:

18 Haziran 2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararı gereğince Meclis’in onayına değil de bilgisine getirilen Koordinasyon Ofisi Anlaşması ile ilgili olarak Meclis içerisinde bazı muhalif sesler yükselmiştir. TDP milletvekili Zeki Çeler ile CTP milletvekilleri Tufan Erhürman ve Ferdi S. Soyer, Bakanlar Kurulu tarafından Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi için izlenen yolun Anayasa’ya aykırı olduğunu söylemişlerdir. Bunun üzerine Başbakan Yorgancıoğlu protokolü Meclis gündeminden geri aldıklarını ve gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını beyan etmiştir.[2] Başbakan ve Bakanlar Kurulu tarafından nasıl bir değerlendirme yapıldığına ilişkin ortada herhangi bir bilgi yoktur.

Öte yandan Bakanlar Kurulu söz konusu anlaşmayla ilgili olarak bir süre önce yeni bir adım attı ve 7 Ocak 2015 tarihinde aldığı bir kararla, Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nın “tarafların oluru ile bir yıl süre ile uygulanmasına” ve söz konusu anlaşmayı onaylayan 18 Haziran 2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararının “bu yönde tadil edilmesine karar verdi”.[3]

Daha önce belirtildiği gibi, Bakanlar Kurulu’nun 18 Haziran 2014 tarihinde Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nı Meclis’in onayına sunmaksızın yürürlüğe koyma yönünde aldığı karar hukuka aykırı bir karardır. Dolayısıyla, benim değerlendirmeme göre, Bakanlar Kurulu’nun  Koordinasyon Ofisi Anlaşması ile ilgili 7 Ocak 2015 tarihli “bir yıl süre ile uygulama” kararı, söz konusu anlaşmayı hukuka uygun bir şekilde yürürlüğe konulmuş gibi göstermek için yapılmış bir manevradan başka bir şey değildir.

Bakanlar Kurulu’nun Manevrası, Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nın Yürürlüğe Giriş Usulüyle İlgili Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldırır mı?

Kaldırmaz. Neden?

Dikkat edilecek olursa Bakanlar Kurulu’nun Koordinasyon Ofisi Anlaşması ile ilgili olarak aldığı 7 Ocak 2015 tarihli ikinci karar, aynı Anlaşma’yı yürürlüğe koymak için alınmış olan 18 Haziran 2014 tarihli birinci Bakanlar Kurulu kararını tadil etmektedir.

Hatırlanacağı üzere Bakanlar Kurulu 18 Haziran 2014 tarihinde aldığı karar ile Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nı Meclis onayına sunmadan yayımlamıştı. Halbuki, içeriğinin ekonomik, teknik ve ticari konuları düzenlemekle alakalı olmamasından ve ayrıca 5 yıllık bir süreyi kapsıyor olmasından ötürü, Bakanlar Kurulu söz konusu anlaşmayı Meclis’in onayından geçirmek zorundaydı.

Bakanlar Kurulu 18 Haziran 2014 tarihli kararıyla Anayasa’daki bu yöntemi devre dışı bırakmıştır. Yani Anayasa’yı ihlal eden bir yöntem izlemiştir. Dolayısıyla Bakanlar Kurulu’nun 18 Haziran 2014 tarihinde aldığı karar Anayasa’yı ihlal etmesi nedeniyle hukuka aykırıdır.

Bakanlar Kurulu’nun 7 Ocak 2015 tarihli kararı ise süresi aslında 5 yıl olan Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nın bir yıl uygulanacağını düzenlemiştir. Kanımca Bakanlar Kurulu böyle yaparak bir Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nın hukuka uygun bir şekilde yürürlüğe girdiği izlenimini yaratmaya çalışmıştır. Çünkü, daha önce de bahsedildiği gibi, süresi bir yılı aşmayan, ve ayrıca ekonomik, teknik ve ticari konuları düzenleyen, bir uluslararası anlaşmanın yürürlüğe girişi için Meclis onayına gerek yoktur. Fakat Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nın süresi bir yıl olmadığı gibi ekonomik, teknik ve ticari konuları da düzenleyen bir uluslararası anlaşma değildir.

Bakanlar Kurulu, anlaşmanın uygulanmasını bir yıl ile sınırlayarak, daha önce Meclis iradesini devre dışı bırakan kararıyla oluşan Anayasa’ya aykırılık durumuna bir çözüm bulmaya veya bu durumu gözden kaçırmaya çabalamıştır. Ne var ki, bu manevra durumun hukuka uygun hale dönüşmesini sağlamak açısından nafiledir çünkü Bakanlar Kurulu’nun 7 Ocak 2015 tarihli yeni kararıyla tadil ettiği eski – yani 18 Haziran 2014 tarihli – kararının kendisi hukuka aykırıdır. Dolayısıyla, yeni ve hukuka uygun olduğu varsayılan bir kararla, hukuka aykırı olan eski kararın tadil edilerek hukuka uygun hale gelmesi kanımca mümkün değildir.

Koordinasyon Ofisi Anlaşması’na İlişkin Bakanlar Kurulu Kararlarına Karşı Hukuken Neler Yapılabilir?

Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nı yürürlüğe koymak için alınan Bakanlar Kurulu kararlarını yargısal denetimden geçirebilmek için, gerek Anayasa Mahkemesi’nde gerekse Yüksek İdare Mahkemesi’nde iki ayrı iptal davası açılabileceğini düşünüyorum.[4] Her iki yolun da etkili bir şekilde kullanılabilmesi için hükümetin Koordinasyon Ofisi Anlaşması’na ilişkin eylemlerine itirazı olan milletvekilleri ve/veya Meclis’te temsiliyeti bulunan en az bir siyasi partiye ihtiyaç vardır. Davalar, bir parti ve/veya partiler ve/veya milletvekilleri aracılığıyla açılmalıdır. Aksi takdirde gerek Anayasa Mahkemesi’nde gerekse Yüksek İdare Mahkemesi’nde açılacak davaların yürütülebilmesi için gerekli olan birtakım önkoşullar yerine getirilemeyecek veya yerine getirilmesi oldukça zor olacaktır.[5]Dolayısıyla açılması önerilen davalarda davacının kim olacağı, davanın kazanılabilmesi için önemli bir etken olacaktır.

Ne var ki, davanın kazanılabilmesi için, aşılması gereken tek sorun davacının kim olacağı değildir. Buna ilaveten, davanın hangi hukuki işlem aleyhine açılacağı, bu hukuki işlemin ne zaman yapıldığı gibi unsurlar da oldukça hayatidir.

Kuşkusuz, açılacak davanın kazanılması en fazla arzu edilen sonuçtur. Ancak Hükümet tarafından hukuka aykırı bir şekilde yürürlüğe konulmak istendiğine dair ciddi şüpheler bulunan Koordinasyon Ofisi Anlaşması ile ilgili olarak, sadece yargısal denetimin yapılabilmesini sağlamak bile demokratik hukuk devleti ilkelerinin ilerletilmesi mücadelesi adına çok önemli bir adım olacaktır. Genel olarak Meclis içerisindeki muhalefetin söz konusu uluslararası anlaşma ile ilgili bir girişimde bulunmak konusunda bu kadar zaman oldukça ağırdan aldığı düşünüldüğünde, sivil toplum örgütlerinin baskısıyla bu yönde ciddi olarak harekete geçilmesinin ve yargısal denetim yapılmasının sağlanmasının küçümsenemeyecek bir başarı olarak yorumlanması gerektiğine inanıyorum.

[1] Toparlanıyoruz Hareketi tarafından 19 Şubat 2015 tarihinde yapılan açıklama için:http://www.kibrispostasi.com/index.php/cat/35/news/155390/PageName/KIBRIS_HABERLERI; 66 Sivil Toplum Örgütü tarafından 15 Mart 2015 tarihinde yapılan açıklama için: http://www.kibrisgazetesi.com/?p=633990,

[2] 4 Temmuz 2014 tarihli Star Kıbrıs Gazetesi, http://www.starkibris.net/index.asp?haberID=180376.

[3] Y(K-I)43-2015 sayılı ve 7 Ocak 2015 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı

[4] Bakanlar Kurulu’nun Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nı yürürlüğe koyabilmek için aldığı kararların yargısal denetimden geçmesi için Yüksek İdare Mahkemesi’nde açılacak iptal davası esnasında 18.06.2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararının Anayasa’ya aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne havalesinin istenmesinin oluşan hukuka aykırılığın tamamıyla ortadan kalkabilmesi için şart olduğunu düşünüyorum.

[5]  Yerine getirilmesi gereken önkoşullardan kastım Anayasa madde 152 altında yer alan “meşru menfaat” ve Anayasa madde 147 altındaki “varlık ve görev alanlarını ilgilendirmek” kavramlarının tatmin edilmesidir.

Toparlanıyoruz Hareketi’nden Milletvekillerine mektuplu çağrı

Toparlanıyoruz Hareketi; usule uygun olmadığını belirttiği ve bu nedenle Anayasa’ya aykırı olarak nitelediği, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma’nın yargı denetiminden geçmesi için, milletvekillerine çağrı yaptı.
Toparlanıyoruz Hareketi tarafından yapılan açıklamada şu bilgi verildi: “Usule uygun olmayan ve bu nedenle Anayasa’ya aykırılık taşıyan Koordinasyon Ofisi anlaşmasının yargı denetimine taşınması gereklidir. Konunun yargıya taşınabilmesi için, milletvekillerinin ve siyasi partilerin işbirliği önemlidir. Bu kapsamda; tüm milletvekillerine, onları usule uygun olmayan ve meclis iradesini dışlayan bu anlaşmanın yargı denetimine taşınabilmesi için işbirliğine davet ettiğimiz bir mektup gönderdik. Milletvekillerimizin nasıl bir davranış göstereceklerini önümüzdeki günlerde hep beraber görme şansımız olacak”

Özrü Denktaş ve Bakanlar Kurulu’nun tüm üyeleri dilemelidir

Toparlanıyoruz Hareketi, KTFF-TFF arasında yaşanan gelişmeler, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın açıklamaları ve Koordinasyon Andlaşması ile ilgili açıkla yaptı. Açıklama şöyle:

“CTP-BG ve DP-UG koalisyon hükümeti ve temsilcileri, Kıbrıs Türk halkının iradesinde herhangi bir karşılığı olmayan ve halkın kendi iradesine dayalı bir gelecek talebini kaale almayan icraatlara devam ediyorlar. Önce hükümet, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ülkemizde “Koordinasyon Ofisi” açmasına izin veren ikili anlaşmayı kabul edip Meclis’e onaylatmadan, yani Anayasa’ya aykırı olarak yürürlüğe koydu. Bu konuda sivil toplumdan gelen şiddetli tepki, soru ve eleştirileri ise tamamen yanıtsız bıraktı. Bunun ardından Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu (KTFF) devre dışı bırakan bir süreçle Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) Kıbrıs Türk futbolu adına girişimlerde bulunmaya davet etme inisiyatifi ve Sayın Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkının iradesine saygı duymayan ve kurumlarını yok sayan açıklamaları geldi. Devamı

Başsavcılık, denetim krizi için girişimde bulunmalıdır

Ülkemizde Anayasa ve yasalara rağmen denetimsiz ve hesap verebilir olmaktan uzak bir devlet yönetimi anlayışı hüküm sürmektedir. Bu durum, kamuoyuna hukuka aykırılık olarak yansıyan bir çok dosyanın hep sonuçsuz kalmasına ve dolayısıyla “yapanın yanına kar kalıyor” düşüncesinin her geçen gün daha da yaygınlaşmasına neden olmaktadır. KIBTEK ve Sayıştay Başkanlığı arasındaki denetim krizinin de yargı tarafından çözümlenmemiş bu tür bir başka meseleye dönüşmesi tehlikesi vardır.
KIBTEK-Sayıştay krizi konusunda bu güne kadar kamuoyu iki kurumun yetkililerinin karşılıklı açıklamalarıyla haddinden fazla meşgul edilmiş, mesele aydınlanmak yerine magazinsel bir boyut kazanmıştır. Sonuçta vatandaş eldeki verilerle yanıtlanması imkansız olan “Acaba kim doğruyu söylüyor?” sorusuyla baş başa bırakılmıştır.

Devamı