Toparlanıyoruz

Devlet İhale Tüzüğü Suistimale Açık! Gecikmeksizin Değiştirilmelidir.

EmptyPost

Toparlanıyoruz Hareketi olarak kamu kaynaklarının adil, hesap verebilir ve şeffaf bir şekilde kullanılması için kurulduğumuz günden bu yana çalışmalarda bulunmaktayız. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki ülke yönetiminde hissedilen en önemli eksikliklerden biri hukukun üstünlüğü ilkesinin yönetime gelen siyasi partiler tarafından bir türlü benimsenememesidir. Siyasi partiler halktan aldıkları oyla yönetime geldikten sonra kendilerine verilen temsil yetkisini bir sorumluluk meselesi olarak değil hoyratça kullanılabilecek bir güç vasıtası olarak görmektedirler.

Bu durumu en güzel şekilde ortaya koyabilecek örneklerden biri Devlet İhale Tüzüğü’nün suistimale açık olmasına rağmen yönetime gelen siyasi partiler tarafından bir türlü değiştirilmemesi ve doğru düzgün bir Kamu İhale Yasası hazırlanmamasıdır.

Devlet İhale Tüzüğü’nün 3. maddesinin 2. fıkrası suistimale açıklık oluşturan bir maddedir. Sözkonusu madde şöyledir:

“Bakanlar Kurulu, özelliği olan ihaleleri bu Tüzük kapsamı dışında bırakabilir. Ancak, bu Tüzük kapsamı dışında bırakılacak ihalelerle ilgili koşullar belirlenir.”

Bu maddedeki en büyük sorun “özelliği olan ihaleler” kavramının tüzük içerisinde tanımlanmamış olmasıdır. Bu tanımlamanın yapılmamış olması hükümete gelen siyasi partilerin kendi keyiflerine göre “özelliği olan ihaleler”i belirlemesine neden olmaktadır. Böylece hükümetler bazı hizmet alımlarını herhangi bir ihaleye tabi tutmaksızın çeşitli kişi veya şirketlerden yapmaktadır.

CTP BG – DP UG Hükümet döneminde yaptığımız bir bilgi edinme başvurusunda “özelliği olan ihaleler ne demektir?” diye sormuştuk. Verilen yanıt şuydu:

  1. Aciliyet içeren, kısa sürede tamamlanması gerekli olup ihale süreci için beklenemeyecek işler
  2. Daha önce alınan bir marka veya firma’ya ait makine, araç-gereçle ilgili yedek parça ve bakım işleri
  3. Yapılacak işin rekabet ortamının oluşturulamayacağı, özel bir bilgi ve birikim gerektiren işler
  4. Gizlilik içeren askeri malzeme ve muharebe malzemesine ilişkin ihaleler
  5. Aciliyeti olan sağlık malzemesi, ilaç ve tıbbi malzeme

Bu kriterler ilk bakışta makul görünmektedir. Fakat bu kriterler bir hükümetin kendince belirlediği kriterlerdir. Yani bir başka hükümet görevde olduğunda bu kriterleri keyfine göre değiştirebilecektir. Oysa bir hukuk devletinde kurallar yönetenlerin keyfine bırakılamaz.

Yaptığımız çalışma neticesinde 2014 yılında Devlet İhale Tüzüğü’nün 3. maddesinin 2. fıkrasına dayanılarak 25,35 Milyon Türk Lirası ve 349,918 Euro; 2015 yılında ise 46.81 milyon Türk Lirası, 691,000 Euro ve 292,500 Sterlin tutarında ihalesiz bir şekilde harcamalar yapıldığını tespit ettik. Bu harcamaların hepsinin yukarıda değindiğimiz 5 adet kritere uyup uymadığı tartışmalıdır. Bir hukuk devletinde hükümetin hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri açısından tartışmalı işlemleri olması kabul edilemezdir.

Hükümet ortakları olan CTP BG ve UBP’ye çağrı yapıyoruz: Devlet İhale Tüzüğü’nün suistimale açık olan ve belirsizlik içeren üçüncü maddesinin ikinci fıkrasını derhal değiştirin ve Kamu İhale Yasa Tasarı’sını geciktirmeksizin Meclis Genel Kurulu’nun huzuruna getirin. Artık kendi zümresinin çıkarını gözeten, denetlenmeye kapalı yönetim anlayışının değişmesinde rol oynayın ve insan odaklı, adil, hesap verebilir ve şeffaf bir yönetimin yerleşmesi için çaba gösterin.

Tüm listeye buradan ulaşabilirsiniz.

Comments

comments

Yazar Hakkında Tüm yazıları gör

Toparlanıyoruz