Toparlanıyoruz

Daha İyi bir Gelecek için #toparlanıyoruz

Bir “ayna” görevi gören açıklamalar…

1453405_10152834656530816_5467423218605526373_n

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş dün yine bazı açıklamalarda bulundu:

“Aslında üstümüze ta başından beri bol geleceği bilinen ‘İyi idare Yasası’nı kullanmak suretiyle adımlarımızı engelleme girişimlerine devam edilmesi halinde ve hükümetimizin de gerek duyması halinde ‘İyi İdare Yasası’nın da yeniden ele alınması gündeme gelebilecektir.”

“Atmak istediğimiz gelişimi hızlandıracak adımları durdurmak isteyenler, bir taraftan da ülkeyi kaosa sürükleyeceğimiz iddiasında bulunabilmektedir.”

“Mahkemeleri siyasi malzeme olarak kullanmak isteyen ve hükümetin atmak istediği adımları engellemeye çalışan yaklaşımların bu ülkenin gelişmesi, zenginleşmesi yönünde atacağımız adımları engelleyemeyeceğini altını çize çize belirtmek isterim.”

Evet, bu açıklamalar ilk anda “inanılacak gibi değil” dememe sebep olduğundan ve sizin de bu şekilde düşünmüş olmanız ihtimali karşısında, bir kez de kendi gözlerinizle görmeniz için haber linkini aşağıya kopyalıyorum.[1]

Açıklamaların hangisinden başlasam ki derdimi anlatmaya? Belki de İyi İdare Yasası ile ilgili olan fantastik kısımdan başlamalıyım:

Bilindiği üzere, İyi İdare Yasası, idarenin, mevzuatta kendisine “takdir yetkisi” tanınan durumlarda keyfi davranma ihtimalini ortadan kaldırmaya çalışmakta, kişilere bu bağlamda haklar sağlamakta, idareye karar alırken “ölçülülük ilkesi” gereği davranma zorunluluğu getirmekte ve özellikle çevre ve imarla ilgili konularda, karar vermeden önce, ilgili bölgede açık danışma toplantıları düzenleme zorunluluğunu yüklemektedir. Daha da özetlemek gerekirse, yasanın amacı, kamu gücünü elinde bulunduran idareye karşı bireyleri korumaktır. Kısacası Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bu yasaile ilgili olarak, bu hakların bize fazla geldiğini ifade etmiştir. Bu bağlamda bu tür bir zihniyetin ne derece tehlikeli olduğunu söylemeye bile gerek olmamasına rağmen yine de belirtmekte yarar vardır: Kişilere verilen hakları “fazla” gören bu anlayış, maalesef  “devlet benim” diyen ve eline kamu gücünü aldığı için varlık sebebini unutup kendisinin bizim için değil, bizim kendisi için varolduğumuzu düşünen anlayıştan farksızdır.

“Gelişim” ve “zenginleşme” ile ilgili açıklamalara gelecek olursak, bu açıklamalar bize her anlamda ne kadar geride olduğumuzu ve çevre ile ilgili konularda bir kez daha ne kadar geç kaldığımızı, ancak en acısı da bu “geç kalmışlığın” bu güne değin aslında bilinçli olarak gerçekleştirildiğini göstermektedir.

Bu sözler, kalkınma uğruna benimsendiği söylenen “ne pahasına olursa olsun ekonomik büyüme ve maksimum kar” yaklaşımının, diğer bir deyişle “insan-doğa dengesini” bozan bir yaklaşımın ürünüdür. Dünyada yaşanan çevre felaketleriyle gündeme gelen bu bozulmanın ortaya koyduğu gerçek, hedef olarak benimsenen kalkınmanın gelecekte devam edemeyeceğidir. Daha da önemlisi bu somut gerçek, aslında, yine de geç bir tarih sayılan, 1970’lerin başlarında algılanmaya başlanmıştır. Bu noktada “Sürdürülebilir Kalkınma” kavramı yoğun olarak irdelenmeye başlanmıştır.  Bazı radikal çevrecilerin savundukları “sıfır büyüme” ile bazı diğer çevrelerin “kalkınmacı” yaklaşımı arasında denge kurmaya yönelik “Sürdürüleblir Kalkınma” kavramından hareketle, büyümenin, beraberinde mutlaka kalkınmayı getirdiğinin söylenemeyeceği ve birçok durumda kalkınma sağlanamadığı gibi çevresel bozulmalara da yolaçacağı barizdir.  Aslında, “kalkınma”  büyüme dışında sosyal, kültürel unsurları da kapsayan bir kavramdır.[2]

Bu kısa kavramsal açıklama bize bu adada nasıl yarım yamalak bir anlayışla yaşamımızı idame ettirmeye çalıştığımızı ve aslında bu durumun farkında olmamıza rağmen, varolan yönetim anlayışından ötürü, elimizin kolumuzun bağlı olduğunu her fırsatta hissettiğimizi göstermektedir.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı’nın açıklamaları, bize, “gelişim”i, “kalkınma”yı, “zenginleşme”yi, bina yapmaktan, otel yapmaktan, bitki örtüsünü “bina “örtüsü”ne çevirmekten ibaret gördüğünü, sürdürülebilir bir çevrede yaşama hakkından haberdar olmadığını ve/veya kasıtlı olarak haberdar değilmiş gibi davrandığını ve/veya bunu hiç önemsemediğini göstermektedir.

Aynı şekilde “kamu yararı” kavramının, salt, “yeni büyük yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi, mevcutların büyük oranda yenilenmesi, geliştirilmesi veya tamamlanması suretiyle, üretimin, istihdamın, hizmetlerin ve dolayısıyla milli hasıla ve gelirlerin artırılarak ülkenin yaşam düzeyinin yükseltilmesi” olarak uygulanmakta olduğu, ” doğal yapının muhafazası ve çevre kirliliğinin önlenmesi ile ekolojik dengenin korunması” kavramlarının görmezden gelindiğinin de aşikar olduğu söylenmelidir.

Normal şartlarda, böyle bir anlayış karşısında, orta zekalı makul bir insan olarak benim beklentim, her ne kadar geri dönüşü imkansız zararlar ortaya çıkmış olsa da en azından bir farkındalık belirtisi olarak, bu açıklamalar yerine, en basit ve sıkça kullanılan tabirle “geleceğimiz çalındığı” için özür dilenmesidir. Biliyorum, bu isteklerle gittikçe komik olmaya başladım. Ancak söylenecek birşey kalmadığında insan böyle gerçekliten uzak düşünce ve temenniler içerisinde girebiliyor…

Yapabileceğimiz birşey kaldı mı ve/veya var mı bilemiyorum, ancak en azından belirtmek gerekir ki, geç kalmış olsak da, çevreyi tüketilecek bir varlık olarak görmekten vazgeçip, İyi İdare Yasası’nın bize sağladığı diğer haklar yanında, özellikle çevre ile ilgili sağladığı “katılım” hakkına daha da sahip çıkmalıyız. Hayatın akışı içerisinde her konunun ayrı bir önemi olduğu bir gerçek olmakla birlikte, bir gün kafamızı kaldırdığımızda, bir adada yaşıyor olmamıza rağmen artık bir “ada”da olmadığımızı fark etmeden önce çevre konusunu diğer konulardan ayrı ve en üzeride bir yerde tutmak zorundayız. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı’na çok kızmış olsam da, her geçen gün yaptığı açıklamaları ile, içerisinde bulunduğumuz durumla ilgili olarak bir “ayna” görevi gördüğü için ayrıca kendisine teşekkür de ederim!

[1] http://www.kibrispostasi.com/print.php?news=202990

[2] Bkz. Nükhet Turgut, ‘Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Katılımın Rolü’ (http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/480/5599.pdf adresinden erişilebilir)

Toparlanıyoruz: “Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na Yapılan Atama Mahkemelik”

EmptyPost

Toparlanıyoruz Hareketi, Sivil Savunma Teşkilatı’na geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan yeni başkan atamasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle bugün Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava açmıştır.

Bu adımı, hukukun üstünlüğü ilkesi konusundaki bilinen hassasiyetimizin ötesinde, temel taleplerimizden biri olan ‘halkın iradesine dayalı bir gelecek’ doğrultusundaki çalışmalarımız kapsamında attık.

Bu ülkedeki belirli bazı devlet kurumlarının doğrudan ‘dışarıdan’ – daha spesifik olmak gerekirse, ‘Türkiye tarafından’ – yönetiliyor olduğu, çeşitli toplum kesimleri, siyasi parti ve örgütler, ve vatandaşlar tarafından bir rahatsızlık ve itiraz konusu olarak zaman zaman dile getirilmektedir. Kuşkusuz, bu itirazın temelinde demokrasi, sivilleşme ve hukukun üstünlüğü ilkelerine uygun bir siyasi sistem ideali ve amacı yatmaktadır. Bu ilkelerin KKTC’de kök salması, Toparlanıyoruz Hareketi’nin başta gelen amaçlarından biridir.

‘Dışarıdan’ yönetilmeye itirazda en sık telaffuz edilen örnekler, KKTC Merkez Bankası Başkanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı atamalarının, halihazırda KKTC hükümeti  tarafından yapılmıyor olmasıdır. Eylül 2013 – Temmuz 2015  dönemine ait CTP-BG—DP-UG Hükümet Programı’nın içerisindeki bazı hedefler, dolaylı da olsa, aslında bu durumun resmi ifadesi olarak görülebilir. Bu hedefler, bahsi geçen üç kuruma yapılan atama usullerinde  yapılacak değişliklerle ilgilidir.

Toparlanıyoruz Hareketi olarak, bu kapsamda yaptığımız  mevzuat araştırması neticesinde ise şunu tespit etmiş bulunuyoruz: KKTC’de yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta, gerek KKTC Merkez Bankası Başkanı’nın, gerek Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı’nın, gerekse Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nın, KKTC yetkilileri tarafından atanması hususunda engelleyici herhangi bir husus bulunmamaktadır. Özellikle KKTC Merkez Bankası Başkanı ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı’nın atanması konusunda atama yetkisinin KKTC hükümeti ile cumhurbaşkanının uhdesinde olduğu yasalarla düzenlenmiştir.

Ancak, bugüne kadar süregelen uygulamada bu kapsamdaki atamaların hiçbir dönemde KKTC yetkilileri tarafından yapılmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim, bugün açtığımız davanın konusunu oluşturan Sivil Savunma Teşkilatı başkanının atamasında da, mevzuata göre yetki, üçlü kararname yöntemiyle cumhurbaşkanı, başbakan ve ilgili bakandadır; ama resmi gazete arşivi tarandığında böyle herhangi bir üçlü kararnameye rastlamak mümkün değildir. Yani bu göreve bugüne dek yapılan hiçbir atamada Sivil Savunma Yasası’na uyulmamıştır. Ayrıca, bu göreve atamalarda uygulanmakta olan usul veya hükümlerin ne olduğu da belirsizdir. Bu durumun, hukukun üstünlüğü ile demokratik yönetim ve/veya yönetişim ilkelerine aykırı olduğu apaçıktır.

Burada elbette sorulması gereken birtakım sorular vardır: KKTC yetkilileri ilgili mevzuat hükümlerini bugüne kadar neden uygulamamıştır? Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı’nın atanması, Sivil Savunma Yasası’nda belirtildiği gibi üçlü kararname yöntemiyle atanmıyorsa, cumhurbaşkanı, başbakan ve ilgili bakan atama yapmak için imza yetkilerini kullanmıyorsa, o zaman söz konusu atama hangi kurallara göre yapılmaktadır?

Geçmişte başbakan ve cumhurbaşkanı olarak görev yapmış kişilerin de dahil olduğu bazı siyasi şahsiyetlere bu soruları yönelttiğimizde durumu aydınlatıcı herhangi bir cevap alamadık. Bunun nedeni, bu kişilerin bilgi vermekten kaçınması değil, bilgiye sahip olmamalarydı. Bu bilgi eksikliği, KKTC yetkililerinin yönetim anlayışındaki ve siyasi iradeyi kullanmaktaki zafiyetinin bir göstergesi değilse, peki nedir?

Nisan 2015’te konu hakkında bilgi almak için dönemin başbakanı nezdinde resmi girişimlerde de bulunduk. Bilgi Edinme Hakkı Yasası’na dayanarak yaptığımız bilgi edinme başvurusunda (bakınız:http://toparlaniyoruz.org/2015/03/03/hukumet-kendi-irademize-dayali-bir-gelecek-istiyor-mu/), başka konular yanında, ‘Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı’nın atanmasına ilişkin mevzuat ve/veya uygulama nedir?’ diye sorduk. Başvurumuza yanıt gelmeyince, Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’na başbakanlık hakkında şikayette bulunduk ve başbakanlıktan cevap ancak bundan sonra geldi. Burada, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı’nın atanması ile ilgili olarak verilen cevap şuydu: “Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı, KKTC Anayasası’nda yer alan Geçici 10. Madde’ye göre atanmaktadır”

Ancak Toparlanıyoruz Hareketi olarak biz, Anayasa’nın geçici 10. Maddesi’ni, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı’nın nasıl atanacağıyla ilgili bir hukuksal zemin olarak yorumlamanın mümkün olmadığını düşünüyoruz. Ayrıca, üzerine ısrarla basarak söylemek isteriz ki, Anayasa’nın söz konusu bu ‘geçici’ maddesinin, Kuzey Kıbrıs’ta halk iradesinin devre dışı kalması sonucunu doğuran ve görünüşe göre kaynağı muğlak olan bazı uygulamaların gerekçesi olarak gösterilmesine hem ilkesel olarak hem de hukuksal açıdan karşıyız.

Hukukun üstünlüğüne, şeffaflığa, demokrasiye ve sivilleşmeye dayalı bir yönetim ve siyaset anlayışı talep eden herkesin, bu ilkeleri değersizleştiren, erozyona uğratan veya sulandıran tüm uygulamaların sorgulanmasından yana olması gerektiğini düşünüyoruz. Öte yandan, ‘iyi yönetim/yönetişim’ için, öncelikle yöneticilerin (ve yönetmeye aday olanların) yasaların kendilerine verdiği görev ve yetkilerin bilincinde olması gerektiğini, bu görev ve yetkilere onları kullanmak suretiyle sahip çıkmaları gerektiğini düşünüyoruz. Aksi takdirde, bugün içinde bulunduğumuz durumda olduğu gibi, bu ülkede daha yıllarca şeffaflık, demokrasi, sivilleşme ve hukukun üstünlüğü gibi kavramlar kullanarak ‘ilericilik’ yapmaya, ‘statüko’ karşıtı olmaya, rejimi protesto devam ederiz ama sonra hükümet olduğumuzda somut hiç bir adım atmayız ve tüm itirazlar sadece lafta kalır.

Toparlanıyoruz Hareketi olarak bu ‘iyi yönetim ve yönetişim’ ilkelerini savunmak için çaba göstermeye, bunlara aykırı olduğunu düşündüğümüz uygulamaların sorgulanmasına somut adımlarla katkıda bulunmaya devam edeceğiz. KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na yapılan atamayı, usul olarak hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye aykırı ve halkın iradesini dışlayıcı olduğu gerekçeleriyle Yüksek İdare Mahkemesi’nin denetimine götürmek için bugün açtığımız dava bu çerçevede attığımız bir adımdır.

Toparlanıyoruz Hareketi

(Temiz Toplum Derneği)

 

Dayak Olayı Bir İlk Değil, Polisin Bağımsız Bir Şekilde Denetlenmesi Şarttır!

EmptyPost

Dün basına yansıyan Mehmet Yorgancıoğlu isimli vatandaşın polis nezaretinde bir polis memuru tarafından dövülmesi iddiası kan dondurucudur. Olayın örtbast edilmeye çalışılması iddiası ise daha da vahimdir. Haberden yola çıkarak, yapılması gereken acilen bir soruşturmanın açılması ve soruşturma tamamlanıncaya kadar bahsi geçen polis memurunun veya memurlarının olayın prosedüre etki etmelerini engelleyecek şekilde örgütten uzaklaştırılmalarıdır.

Masumiyet karinesi gereğince hiçbir birey suçu kesinleşinceye kadar hükümlü olarak muamele göremez. Bunun yanında, bir bireyin polis tarafından şiddet görmesini hiç bir kabul edilebilir gerekçesi olamaz. Şiddet kullanma hakkını kendinde gören polisler hem vatandaşlara hem de Polis Örgütü’ne zarar verirler.

Basına yansıyan bu olay malesef ne bir ilk ne de bir sondur.  Birçok dayak iddiası yanında, yakın tarihimizde iki ayrı olayda polis nezaretinde iki kişi hayatını kaybetmiş ve bu olaylar ‘intihar’ olarak değerlendirilip dosyalar kapatılmıştır.

Toparlanıyoruz Hareketi olarak, bu tür olayların oluşmasının ve gereğince incelenmemesinin ‘temiz toplum’ ilkesine zarar verdiği kanaatindeyiz.

Hareket olarak bir önerimiz İngiltere, Yeni Zelanda gibi ülkelerde yürürlükte olduğu gibi, polisin bağımsız bir organ tarafından denetlenmeye ve soruşturmaya açık olmasıdır. Başarılı bir şekilde uygulanması halinde, böylesi bir şeffaflaşma hem halkın güvenliğini hem de polise olan güveni arttıracaktır.

Toparlanıyoruz Hareketi

(Temiz Toplum Derneği)

Toplumun Malı Denizse, Yiyen de Yediren de Haindir!

toparlanıyoruz

Kamu bankalarında usulsüz istihdamlar yapıldığı ve kredi kullandırıldığı yönündeki haberler, Kuzey Kıbrıs’ta siyaset yapma biçiminin fırsatçılık ve adam kayırmacılık, yönetim yetkisinin ise “fırsat” olarak görülmeye devam ettiğini gösteriyor. Bu girişimler, bazı kesimlerce doğal kabul edilen yozlaşmanın bir örneğidir.

Yakın tarihimiz, kamu kuruluşlarının partizan tutum ve siyasi çıkarlar için kullanılırken nasıl batırıldığının acı örnekleri ile dolu. Ancak, batıranlar ile bu günün aymazları aynı aktörler olunca, tarihin tekerrür etmesi kaçınılmaz. İktidar “fırsat”ını şahsı ve yakınları için tepe tepe kullanmayı “hak” görenler, iktidar yolunda verdikleri “söz”leri yerine getirme konusunda tüm kamu kaynaklarını ve kuruluşlarını da tepe tepe kullanmaktan çekinmiyorlar. 
Bu güne kadar gösterdikleri pratik, uzun bir süredir siyasi arenada örneğine çok nadir rastladığımız hesap verebilirlik, liyakat, hukukun üstünlüğü gibi ilkelere sahip olmadıklarını, bu nedenle iyi yönetim gibi bir gaileleri olmadıklarını açıkça ortaya koymaktadır. 


Kamu gücünün gayri yasal ve partizanca kullanılması karşısında toplumsal olarak bir duruş sergilenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu düzenin değişimi için toplumsal denetleme görevimize yeniden sahip çıkmalıyız. Böyle icraat yapan siyasilere, bu icraate olur verenlere, bu icraatlerden menfaat sağlayanlara karşı olmadığımız; seyirci kalarak sesimizi yükseltmediğimiz sürece, tarihin tekerrür etmesinde bizim de katkımız var demektir. Hukuka ve fırsat eşitliğine uygun olmayan tüm uygulamaları reddedelim. Ses çıkaralım, tepki gösterelim.

 

Öte yandan, devletin hukukçusu olduğu söylenen Başsavcıyı göreve davet ediyoruz. Ülkede bu kadar hukuksuzluk varken bu hukuksuzlukları önlemek, meydana gelen hukuksuzlukları ortadan kaldırmak görevinizin bir parçası değil midir? Devletin Başsavcısı olarak, siyasi gücü elinde bulunduranların yarattıkları hukuksuzluklar karşısında içiniz rahat mı?

Son olarak kirlenmişlik çarkının içinde, çarkın dişlisi olmak istemeyen vekillerimizi, siyasilerimizi her türlü usulsüzlüğe daha etkin mücadele etmeye çağırıyoruz.

Toparlanıyoruz Hareketi olarak, her türlü hukuksuzluğa karşı müsamahasız olacağımızı ve hukuksuzluğun içinde yer alanlara karşı her türlü mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Toparlanıyoruz Hareketi

(Temiz Toplum Derneği)

Hükümet Değil Yolsuzluk Çetesi

toparlanıyoruz

Kamu kaynaklarının yolsuz bir şekilde kullanılmasına karşı verdiğimiz mücadelede “Artopus Ajans Meselesi”nin Dayanışma tarafından açığa çıkarılması Toparlanıyoruz Hareketi olarak bize şevk verdi. Hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim ortak paydamızdır. Yolsuzluğa karşı mücadele edebilmek için dayanışarak hareket etmeyi önemsiyoruz. Dayanışma’nın “Artopus Ajans Meselesi” hakkında açığa çıkardığı bilgilere aşağıdaki bilgi ve tespitlerle katkıda bulunuyoruz:

1. KKTC Başbakanlığı, 23 Haziran 2016 tarihinde Artopus Ajans Ltd. isimli şirketten 39,731.64 TL karşılığında 6 ay boyunca “Avrupa Birliği ilişkileri konusunda danışmanlık hizmeti” alınmasına karar vermiştir.

2. KKTC Başbakanlığı bu hizmet alımını Devlet İhale Tüzüğü’nün 3(2). maddesine dayanarak yapmıştır. Bu madde “özelliği olan ihaleleri” tüzük kapsamı dışında bırakmaktadır. Gelmiş geçmiş hükümetler “özelliği olan ihaleleri” ifadesindeki muğlaklıktan faydalanıp kamu kaynaklarını yandaşlarına peşkeş çekmişlerdir.

3. Toparlanıyoruz Hareketi, CTP BG – DP UG Hükümeti döneminde yaptığı bir bilgi edinme başvurusu ile Devlet İhale Tüzüğü’nün 3(2). Maddesinde yer alan “özelliği olan ihaleler” ifadesinin ne anlama geldiğini sormuştur. Verilen yanıt şudur:

a) Aciliyet içeren, kısa sürede tamamlanması gerekli olup ihale süreci için beklenemeyecek işler
b) Daha önce alınan bir marka veya firma’ya ait makine, araç-gereçle ilgili yedek parça ve bakım işleri
c) Yapılacak işin rekabet ortamının oluşturulamayacağı, özel bir bilgi ve birikim gerektiren işler
d) Gizlilik içeren askeri malzeme ve muharebe malzemesine ilişkin ihaleler
e) Aciliyeti olan sağlık malzemesi, ilaç ve tıbbi malzeme

4. UBP – DP Hükümetinin, Artopur Ajans Ltd. isimli şirketten “Avrupa Birliği ilişkileri konusunda danışmanlık hizmeti” almak yönünde aldığı karar yukarıda bahsedilen kriterlere uymamaktadır.

5. Toparlanıyoruz Hareketi olarak yaptığımız araştırmada, “Avrupa Birliği ilişkileri konusunda danışmanlık hizmeti” alınması kararlaştırılan Artopus Ajans Ltd. isimli şirketin ana sözleşmesinde böyle bir hizmet verebilmek konusunda herhangi bir amaç bulunmadığını tespit ettik.

6. Artopus Ajans Ltd. isimli şirketin ana sözleşmesinde yer alan amaç ve faaliyetler özetle şöyledir: Reklamcılık, matbaacılık, yayın, dağıtım, taşınmaz mal inkişafı faaliyetleri, ithalat, ihracat, komisyonculuk, kiralık araba servisi, tatil köyleri işletimi, sanayi tipi mutfak satışı, sıcak yemek hazırlamak, emlak alım satım.

7. Görülebileceği üzere, Artopur Ajans Ltd. isimli şirketin “Avrupa Birliği ilişkileri konusunda danışmanlık hizmeti” ile yakından uzaktan ilgisi yoktur.

8. Zaten Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş 25 Temmuz 2016 tarihinde konuyla ilgili yaptığı açıklamada Artopur Ajans Ltd.’e ödenmesine kararlaştırılan 39,731.64 TL tutarın Kudret Akay isimli kişinin maaş + vergilerinin toplamını karşılamak üzere verileceğini itiraf etmiştir.

9. Açıkça görülmektedir ki, Hüseyin Özgürgün ve Serdar Denktaş öncülüğünde aslında bir hükümet değil kamu kaynaklarını yolsuz bir şekilde kullanma çetesi kurulmuştur. Artopur Ajans Ltd. meselesi göstermektedir ki bu çetenin ve mensuplarının mahkeme huzuruna çıkarılması gerekmektedir.

10. Siyasi görüşün ne olduğu farketmeksizin toplumun tüm kesimlerinin yolsuzlukla mücadeleye destek vermesi gerektiğine inanıyoruz. Başta muhalefet partileri olmak üzere tüm örgütleri “Artopus Ajans Meselesi”nin yargıya havale edilmesini sağlamak üzere girişim yapmaya davet ediyoruz.

Toparlanıyoruz Hareketi

(Temiz Toplum Derneği)

Toparlanıyoruz: “Kamu Kaynaklarını Keyfi Kullanmak Suç Olsun!”

13521868_872176642884250_882654166706043271_n

Bugün Meclis Başkanlığı’na verdiğimiz bir dilekçe ile kamu kaynaklarının keyfi bir şekilde kullanılmasının suç olarak düzenlenmesi için Ceza Yasası’nda değişiklik önerisinde bulunduk.

Ceza Yasası’nda devlet ciddiyetinden yoksun ve keyfi kararlar alarak halkın parasını çarçur edilmesine neden olan siyasilerin hapislik cezası ile cezalandırılmasını sağlayacak bir düzenleme yaratılması gerektiğini düşünüyoruz.

Özellikle hükümetin Başbakan Özgürgün’ün yaptığı özel bir ziyaretinmasraflarının kamuya ait kaynaklar tarafından karşılanması için aldığı karar böyle bir düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğunun en yakın ve somut örneğidir.

Meclis’in tatile girdiğini biliyoruz. Fakat bu tatil milletvekillerinin 3 ay boyunca herhangi bir çalışma yapmayacağı anlamına gelmiyor, gelmemelidir! Bu nedenle milletvekillerinden verdiğimiz öneri üzerinde çalışma yapmalarını ve önerimizi geliştirip Ceza Yasası’nda bir madde haline getirmelerini talep ediyoruz.

Toparlanıyoruz Hareketi

YORGANCIOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI ÇERÇEVESİNDE KOORDİNASYON OFİSİ ANDLAŞMASININ HUKUKSAL GEÇERLİLİĞİ

serkan

Bilindiği üzere 17 Haziran 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, K.K.T.C. Anayasası’nın 146. Maddesine dayanarak, Koordinasyon Ofisi Andlaşmasını ve sözkonusu uluslararası andlaşmayı yürürlüğe koymak için Meclis tarafından kabul edilen uygun bulma yasasının anayasaya uygunluğu hakkında görüş almak için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

19 Haziran 2016 tarihinde Yenidüzen Gazetesi’nde, Koordinasyon Ofisi Andlaşmasının hukuksal geçerliliği açısından önemli ve dolayısıyla sözkonusu uluslararası andlaşmanın anayasaya uygunluk denetiminin sonucunu etkileyebileceğini düşündüğüm bazı hususların yer aldığı bir röportaj yayınlandı. Röportaj, Koordinasyon Ofisi Andlaşmasını yürürlüğe koymak için ilk girişimi yapan CTP BG – DP UG hükümetinin Başbakanı Özkan Yorgancıoğlu ile yapıldı[1]. Yorgancıoğlu Koordinasyon Ofisi Andlaşmasının imzalanma süreciyle ilgili röportajında şöyle diyor:

2014 yılının ilk aylarında böyle bir protokolün taslağı bize geldi. Bakanlar Kurulu taslağı okuduktan sonra gerçekten ürperir bir noktada oldu…

… Bu nedenle Sayın Serdar Denktaş’a ilk şeklini kabul etmenin mümkün olmadığını söyledik, bir tartışma süreci başladı. Bu süre yaklaşık 4-5 ay sürdü ve Sayın Serdar Denktaş bazı değişiklikler olduğunu bize ifade etti. Bu değişikliklerle birlikte ikinci kez getirirken imzalayıp getirdi. İkinci halini de gördüğümüzde bunun yine sıkıntılar içerdiğini kendisine ifade ettik. Bunu meclisten geçirebilmenin çok da mümkün olmayacağını da kendisine söyledik. Ancak bize bunu imzaladığını ve artık geri dönülmesinin mümkün olmadığını söyledi…”

Özkan Yorgancıoğlu, “böyle bir anlaşmayı imzalamadan hükümetle, Bakanlar Kurulu’yla görüşmek gerekmez miydi?” sorusuna “Tabi ki son şeklinin imzalanmadan gelmesi gerekirdi.[2] cevabını verdi.

Yukarıda alıntısı verilen açıklamaların, Koordinasyon Ofisi Andlaşmasının hukuksal geçerliliğini etkileyecek derecede önemli bilgiler içerdiğini ileri sürüyorum. Çünkü Yorgancıoğlu tarafından verilen bilgiler Koordinasyon Ofisi Andlaşmasının Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş tarafından imzalanması sırasında dönemin hükümetinin rızasının oluşmadığı yönünde bir görüntüyü işaret etmektedir.

Özkan Yorgancıoğlu’nun açıklamalarına göre Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş hükümetin onayını almaksızın Koordinasyon Ofisi Andlaşmasını imzalamıştır. O halde Serdar Denktaş’a, Başbakan Yardımcısı olarak, Koordinasyon Ofisi Anlşaması’nı imzalama yetkisinin verilmediği anlaşılmaktadır. Şu ana kadar aktarılanlar ışığında iki hukuksal argümanın üretilebileceğini düşünüyorum:

  1. Koordinasyon Ofisi Andlaşması Yetkisiz Bir Temsilci Tarafından İmzalanmıştır

Uluslararası hukukta sadece devlet başkanı, hükümet başkanı ve dışişleri başkanını devleti temsilen imza yetkisine sahip olduğu kabul edilmektedir.[3] Bu kimseler dışında olan bir kimsenin devlet adına uluslararası andlaşma imzalamaya yetkili olabilmesi için “tam yetki belgesi”ne ihtiyacı vardır. Böylece “tam yetki belgesi”ne sahip olan kişi “tam yetkili temsilci” kabul edilecektir.[4] Bu kuralların dışında, uygulamadan andlaşma metnini imzalamaya yetkili olduğu anlaşılan kimselerin de devleti temsilen bir uluslararası andlaşmayı imzalamaya yetkili olacağı kabul edilebilir.[5]

Bu temel kurallar ışığında Özkan Yorgancıoğlu’nun yaptığı açıklamaları dikkate alarak aşağıdaki iddialar ileri sürülebilir:

  • Koordinasyon Ofisi Andlaşması’nın imzalandığı zaman Serdar Denktaş Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı görevlerini icra etmekteydi. Yani devlet başkanı, hükümet başkanı veya dışişleri bakanı değildi. Dolayısıyla, K.K.T.C. devletini temsilen Koordinasyon Ofisi Andlaşmasını imzalama yetkisine sahip olduğunu söylemek mümkün değildir.
  • Dönemin başbakanı Özkan Yorgancıoğlu’nun, Koordinasyon Ofisi Andlaşmasının dönemin başbakan yardımcısı Serdar Denktaş tarafından imzalanmadan önce bakanlar kuruluna gelmesi gerekirdi minvalinde verdiği beyan CTP BG – DP UG hükümetinin Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’a Koordinasyon Ofisi Andlaşmasını imzalamak üzere herhangi bir yetki belgesi veya başka türlü bir şekilde yetki vermediğini göstermektedir. Bu durumda, Serdar Denktaş’ın Koordinasyon Ofisi Andlaşmasını imzalamak üzere K.K.T.C. devletini temsilen imza yetkisine sahip olduğunu söylemek mümkün değildir.
  • Koordinasyon Ofisi Andlaşması özelinde K.K.T.C Devleti’nin Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ı imzalama yetkisi verdiğini gösterecek herhangi bir uygulama da sözkonusu değildir.
  1. CTP BG – DP UG Hükümeti Koordinasyon Ofisi Andlaşmasının İmzalanması İçin Hukuka Uygun Bir Rıza Göstermemiştir

CTP BG – DP UG Hükümetinin Başbakanı Özkan Yorgancıoğlu’nun açıklamalarından Serdar Denktaş’ın Koordinasyon Ofisi Andlaşmasını, hükümetin incelemesi ve onayı olmadan, imzaladığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, CTP BG – DP UG hükümetinin Koordinasyon Ofisi Andlaşmasının imzalanması esnasında içeriğine rıza gösterdiği söylenilemez. Eğer, yukarıda değindiğim gibi, Serdar Denktaş’a Koordinasyon Ofisi Andlaşması’nı imzalama yetkisi hükümet tarafından verilmiş olsaydı o zaman bu argüman ileri sürülemezdi. Ancak ortada Serdar Denktaş’ın Koordinasyon Ofisi Andlaşmasını imzalamak üzere CTP BG – DP UG Hükümeti tarafından yetkilendirildiğini gösteren herhangi bir emare bulunmamaktadır.

Belki karşı argüman olarak, Koordinasyon Ofisi Andlaşmasının CTP BG – DP UG Hükümeti tarafından 18 Haziran 2014 tarihinde onaylanmasının hükümetin rızasını gösterecek bir hukuki işlem olduğu söylenebilir. Bir diğer deyişle, Hükümetin, Koordinasyon Ofisi Andlaşmasının imzalanması sırasında bir rıza göstermediği ve imzalandıktan sonra yaptığı inceleme üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla onaylamak suretiyle rıza gösterdiği ileri sürülebilir.

Ancak, Özkan Yorgancıoğlu’nun açıklamaları dikkate alındığında aslında alınan Bakanlar Kurulu kararının bilinçli ve gerekçeli bir işleminden ziyade “bir Başbakan Yardımcısı’nın imzaladığı birşeyi daha fazla bekletmeme” gibi bir gerekçe ile alındığı görülmektedir. Hiç şüphesiz böyle bir gerekçelendirme hukuk devleti ilkesi ve devlet yönetimi açısından hiçbir şekilde anlaşılabilir bir gerekçelendirme değildir. Böyle bir gerekçeyle hükümet tarafından onaylanan bir uluslararası andlaşmanın rızasının geçerliliği hukuken tartışmalıdır.

Daha da önemlisi, CTP BG – DP UG Hükümetinin dönemin Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’a Koordinasyon Ofisi Andlaşmasını imzalama yetkisi vermediğine göre Serdar Denktaş tarafından yapılan işlem (yani Koordinasyon Ofisi Andlaşması’nın imzalanması) yok hükmünde bir işlem olduğu pekala ileri sürülebilir. Yok hükmünde olan bir işlemin, onu takip eden bir diğer hukuki işlem vasıtasıyla geçerli bir işlem olamayacağı; yani CTP BG – DP UG Hükümetinin Koordinasyon Ofisi Andlaşmasını  onaylayan 18 Haziran 2014 tarihli kararının, dönemin Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş tarafından yapılan imza işlemine hukuki geçerlilik kazandırmayacağı rahatlıkla iddia edilebilir.

Peki tüm bu argümanların doğruluğunun kabul edilmesi halinde Koordinasyon Ofisi Andlaşmasının geçerliliği açısından nasıl bir durum oluşur?

Uluslararası Hukuk Profesörü Hüseyin Pazarcı, uluslararası andlaşmaların yasal yetkililerce yapılmamasına ilişkin

Bir andlaşmanın geçerli olmasında birinci koşul, bunun yetkili temsilcilerce yapılmış olmasıdır. Aksi durumda yetki aşımında (exces de pouvoir) bulunan temsilcilerin ya da yetkisiz kişilerin yaptığı andlaşmaların kimi koşullarda temsil ettikleri uluslararası hukuk kişisini bağlaması sözkonusu olmamaktadır.”

derken bir diğer Uluslararası Hukuk Profesörü Melda Sur ise,

“Uluslararası hukuk bakımından yetkinin aşılması, örneğin yetki belgesi olmadan andlaşma yapılması halinde, andlaşma geçersizdir” demektedir.

Görülebileceği üzere, hükümet tarafından yetkilendirilmeden bir uluslararası andlaşma imzalanması halinde o uluslararası andlaşma hukuken geçersiz sayılabilmektedir. Öte yandan Koordinasyon Ofisi Anlaşmasının dönemin Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş tarafından hükümetin onayı alınmadan imzalanması, imza aşamasında CTP BG – DP UG hükümetinin rızasıyla ilgili bir hukuka aykırılık oluştuğunu göstermektedir.

Tüm bu noktalar, Koordinasyon Ofisi Andlaşmasının gerek K.K.T.C. iç hukuku bakımından gerekse Türkiye ile K.K.T.C. arasında bulunan uluslararası hukuk ilişkisi bakımından geçersizliğini akla getiren gerekçeler içermektedir. Dolayısıyla, Koordinasyon Ofisi Andlaşması ve onu uygun bulan yasanın anayasaya uygunluğu hakkında görüş belirtecek olan Anayasa Mahkemesi huzurunda bu argümanların dile getirilmesinin ve dikkate alınmasının hukuken konunun etraflı bir şekilde değerlendirilmesinde faydalı olacağını düşünüyorum.

[1] Röportaj içerisinde Özkan Yorgancıoğlu’nun beyan ettiği görüşlerin birçoğuyla hemfikir değilim. Hatta olayları saptırdığını ve başbakan olduğu dönemde Koordinasyon Ofisi Andlaşmasının gayri yasal bir şekilde yürürlüğe sokulma girişimindeki sorumluluğu üzerinden atmaya çalıştığını düşünüyorum. Ancak bu yazının amacı hukuksal bir değerlendirme yapmak olduğundan yazıyı sadece hukuksal değerlendirme ile sınırlı tutuyorum.

[2] 19 Haziran 2016 tarihli Yenidüzen Gazetesi (S.16-17, Ödül Aşık Ülker’in Röportajı)

[3] 1969 Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi, madde 7/2a. Bir an için K.K.T.C.’nin uluslararası hukuk içerisinde tanınmış bir ülke olmadığı ve referans verilen bu sözleşmeye taraf olmadığı ileri sürülebilir. Ancak referans verilen 1969 Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi, uluslararası alanda neredeyse evrensel olarak kabul görmüş hukuk normlarından oluşan, bir diğer değişle uluslararası hukukun temel kaynaklarından olan teamül hukuku kurallarından oluşmaktadır. Dolayısıyla referans verilen kurallar uluslararası hukuk açısından yerleşmiş kurallar olup K.K.T.C. ile T.C. arasında meydana gelebilecek herhangi bir uluslararası hukuk uyuşmazlığında başvurulması gerektiğini düşündüğüm kurallardır.

[4] 1969 Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi, madde 7/1a.

[5] 1969 Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi, madde 7/1b.